• Peiling
  • Welk type alleenstaande ben jij?

    Je mag 1 optie selecteren

     
     
    Bekijk resultaten

Het gebruik van seksrobots door volwassenen met beperkingen

Niet alleen nieuws, maar ook inspirerende verhalen, opiniestukken en andere interessante content vanuit diverse media.
Gebruikersavatar
Admin
Beheerder
Berichten: 2057
Lid geworden op: 04 jun 2022 13:59
Locatie: Amersfoort
1e diagnose: Autisme
Contacteer:

Het gebruik van seksrobots door volwassenen met beperkingen

Ongelezen bericht door Admin »

De hedendaagse sociaal-culturele context waarin we leven, wordt in grote mate beïnvloed door stereotypen en vooroordelen met betrekking tot handicaps. Deze stereotypen creëren vaak een bijna onverenigbaar onderscheid tussen handicap en seksualiteit/affectiviteit. In 2007 werd het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap opgesteld, samen met het bijbehorende facultatieve protocol. Dit verdrag is bedoeld om de rechten en waardigheid van mensen te beschermen en bevorderen. Het erkent specifiek het recht van personen met een handicap op dezelfde diensten als andere individuen, inclusief seksuele gezondheidszorg, respect voor het privéleven en het recht om een gezin te stichten.

Ondanks de inspanningen van verschillende publieke en private instanties, bestaat er echter nog steeds enige weerstand tegen het erkennen en bespreken van seksualiteit bij mensen met een handicap. Er zijn nog steeds barrières die de seksuele en emotionele ontwikkeling van deze individuen belemmeren, zoals fysieke belemmeringen in ontoegankelijke ruimtes, gebrek aan adequate seksuele en emotionele educatie, en beperkte mogelijkheden voor sociale interactie buiten het familie- of zorgnetwerk.

Met name de seksuele en ouderschapsrechten (SPR’s) zijn essentieel voor mensen met een handicap. Deze rechten omvatten het recht op huwelijk, gezin, ouderschap, relaties, vruchtbaarheid, toegang tot informatie en seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten. Het is zorgwekkend dat mensen met een handicap vaak op stereotiepe wijze worden benaderd en dat hun seksuele behoeften worden genegeerd of verdoezeld.

Een onderzoek onder de Italiaanse bevolking heeft bijvoorbeeld aangetoond dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de mate waarin men het eens is met de rechten van mensen met een lichamelijke handicap versus mensen met een verstandelijke handicap. Terwijl een groter deel van de Italianen het eens was met de SPR’s van mensen met een lichamelijke handicap, gold dit niet voor mensen met een verstandelijke handicap. Bijna 80% was zelfs tegen rechten zoals adoptie en deze houding werd sterk beïnvloed door stereotypen.

Het is belangrijk op te merken dat handicaps een zeer diverse realiteit omvatten. Daarom zouden we de term “handicap” moeten gebruiken in al zijn meervoudige betekenissen en de verschillende sociale en culturele contexten waarin het voorkomt, moeten erkennen.

Disability Studies
Disability Studies is een relatief nieuwe discipline die tot doel heeft handicaps te analyseren binnen het sociale, politieke, historische en culturele landschap. Deze onderzoeksrichting is ontstaan in de jaren zeventig van de vorige eeuw in het Verenigd Koninkrijk. In 1975 markeerde de publicatie van de Fundamentele Principes van Handicap door UPIAS, The Union of the Physically Impaired Against Segregation, een belangrijk keerpunt dat wordt beschouwd als het begin van Disability Studies. Deze benadering richt zich op het belang om handicaps niet alleen vanuit een biologisch perspectief te bekijken, maar ook in hun complexiteit en vooral binnen de sociale context. Het is binnen deze context dat onderdrukking plaatsvindt en discriminatie en uitsluiting van mensen met een handicap voorkomen, waarbij ze vaak beperkt worden tot speciale onderwijs-, werk- of sociale omgevingen.

De sociale theorie van handicap, die voortkomt uit de grondbeginselen van Disability Studies, beschouwt handicap niet alleen als een medisch probleem, maar ook als een sociaal vraagstuk. Het doel is om een radicale verandering in de samenleving teweeg te brengen met betrekking tot handicap, waarbij de medische aspecten worden toevertrouwd aan de geneeskunde, maar handicap tegelijkertijd wordt erkend als een sociale kwestie. Het is essentieel om de stereotypen te doorbreken waarmee mensen met een handicap dagelijks worden geconfronteerd en om te benadrukken dat discriminatie in al haar vormen onaanvaardbaar is en overwonnen moet worden.

Een belangrijk aspect van Disability Studies is de erkenning dat handicap niet alleen een sociologisch, maar ook een historisch en antropologisch vraagstuk is. Het is noodzakelijk om te begrijpen hoe handicap wordt gevormd binnen een bredere culturele context. Hierdoor stellen geleerden dat handicap sociaal gestructureerd en cultureel geproduceerd is. De manier waarop handicap wordt waargenomen, zowel bij fysieke als mentale handicaps, wordt beïnvloed door de cultuur van een samenleving.

Daarom onderscheidt Disability Studies zich van het medische paradigma door enkele specifieke kenmerken. Terwijl de geneeskunde gericht is op de re-integratie van mensen met een handicap door middel van rehabilitatie, richt de sociale theorie van handicap zich op de strijd tegen discriminatie, hoge werkloosheidscijfers, ontoereikend sociaal en economisch beleid, en bouwkundige en culturele barrières. Als deze aspecten niet adequaat worden aangepakt, leidt dit tot isolatie van mensen met een handicap, afhankelijkheid van anderen en uitsluiting van de samenleving. Hierdoor wordt het concept van handicap heroverwogen, waarbij wordt gesteld dat de samenleving het individu gehandicapt maakt door middel van processen die handicap definiëren en degenen categoriseren die afwijken van de als normaal beschouwde standaard. Dit betekent dat het nadeel dat gewoonlijk aan de persoon met een handicap wordt toegeschreven, niet langer wordt gezien als een tekortkoming die voortkomt uit biologische verschillen, maar als het resultaat van sociale processen. De traditionele dichotomie tussen norm en tekort schuift opzij en werpt licht op de slopende omstandigheden die door de samenleving zelf worden veroorzaakt.

Disability Studies onderzoekt ook de seksuele sfeer van mensen met een handicap, die vaak wordt genegeerd en ontkend omdat hun lichaam als aseksueel en onaantrekkelijk wordt beschouwd. Vanuit dit perspectief eisen veel organisaties het recht op van mensen met een handicap, vooral mensen met een verstandelijke beperking, om hun seksuele autonomie te hebben en het recht om te beslissen over hun eigen vruchtbaarheid. Het is van cruciaal belang om de sociaal-politieke structuren en culturele barrières die nog steeds de vrije seksuele expressie van mensen met een handicap beperken en hun kansen belemmeren, te onderzoeken. Onderzoek heeft aangetoond dat er verschillende obstakels zijn die worden opgeworpen door overheidsinstanties en andere entiteiten, waardoor de seksuele sfeer van mensen met een handicap wordt beperkt. Een concreet voorbeeld hiervan is de rol van seksuele assistenten, die, hoewel ze mogelijk een grote hulp kunnen bieden aan mensen met een handicap, afhankelijk zijn van het beleid van de staat waarin ze zich bevinden, wat vaak de mogelijkheden beperkt en hen belemmert om op een andere manier hun seksuele behoeften te vervullen.

Seksuaiteit als taboe
Hoewel seksuele verwijzingen tegenwoordig alomtegenwoordig zijn, is het paradoxalerwijs onmiskenbaar dat seks nog steeds als een taboe wordt beschouwd in onze samenleving, vooral als het gaat om mensen met een handicap [13]. Volgens Shakespeare bevindt dit perspectief over seksualiteit gehandicapte mensen in een positie van angst en onzekerheid, waardoor het gemakkelijker wordt om dit aspect van hun leven te verbergen en te doen alsof het niet bestaat [14]. Ondanks de constante seksualisering van lichamen in de media, advertenties en onze omgeving, worden gehandicapte lichamen voortdurend verborgen, alsof hun eigenheden geen aandacht verdienen.

De term “erotofobie” is bedacht om de angst met betrekking tot de seksuele sfeer te beschrijven. In het specifieke veld van gehandicaptenstudies en de bewegingen die vechten voor de rechten van minderheden, wordt deze term gebruikt om de zogenaamde negatieve seksuele benaderingen te beschrijven die discriminatie en onderdrukking veroorzaken: “Erotofobie omvat niet alleen expliciete verklaringen van pathologie, maar ook andere praktijken en houdingen die op subtiele wijze culturele taboes tegen seksuele praktijken, verlangens en identiteiten weerspiegelen” [15].

Daarom lijkt de boodschap die vaak aan gehandicapte individuen wordt overgebracht te zijn dat hun seksualiteit ongepast is. Met name bij verstandelijke beperkingen heerst de overtuiging dat deze individuen moeten worden behandeld als kinderen die ondersteuning nodig hebben en daarom niet in staat zijn om beslissingen te nemen over hun seksualiteit [15].

Dit taboe hangt samen met het idee dat ze geen conventionele relaties kunnen hebben en dat hun enige mogelijkheid om seksuele relaties te ervaren is door te betalen voor seksuele diensten. Het is echter ook waar dat het isolement waarin ze vaak verkeren, ervoor zorgt dat ze sekswerk zien als een van de weinige manieren om aan hun behoeften te voldoen. Uit het onderzoek “Time to Talk Sex” van Disability Now uit 2005 bleek dat 38% van de gehandicapte mannen en 16% van de vrouwen hebben overwogen om te betalen voor seks, waarbij 22% van de mannen verklaarde daadwerkelijk gebruik te hebben gemaakt van deze diensten, terwijl slechts 1% van de vrouwen dit heeft gedaan [16]. Het is ook benadrukt dat gehandicapte individuen, vanwege culturele barrières in onze samenleving, sekswerkers niet alleen bezoeken om aan hun seksuele behoeften te voldoen, maar ook om intimiteit en interpersoonlijke relaties te ervaren [14].

Een groeiende interesse in seksuele sfeer en mensenrechten is ontstaan ​​in bewegingen die in de vorige eeuw zijn ontstaan [17], waarbij mensen begonnen na te denken over een seksuele “subjectiviteit” die verschillende concepten omvat, zoals identiteit en seksuele geaardheid, seksuele verlangens, genderidentiteit en seksuele praktijken. Het erkennen en nastreven van seksuele rechten vormt dan ook een reeks uitdagingen voor onze samenleving, waarbij nieuwe strategieën worden ontwikkeld om deze rechten op te eisen [18].

Het is inderdaad mogelijk om te stellen dat, afgezien van bepaalde aangeboren afwijkingen van de geslachtsorganen, de aspecten die seksualiteit vertegenwoordigen bij mensen met een handicap op een bijna identieke manier evolueren als bij het merendeel van de bevolking. Daarom is het noodzakelijk om deze individuen de mogelijkheid te bieden om hun seksualiteit op een zo natuurlijk mogelijke manier te ervaren.

Seksualiteit bij mensen met een verstandelijke beperking
Over het algemeen wordt seksualiteit gedefinieerd als een reeks gedragingen, waaronder sociale, emotionele en fysieke interacties, die niet beperkt zijn tot seksuele relaties [19]. Echter, als het gaat om mensen met een verstandelijke beperking (VB), bestaan er sterke vooroordelen en stereotypen met betrekking tot hun seksualiteit. Er heerst vaak de wijdverspreide overtuiging dat deze individuen niet dezelfde seksuele verlangens hebben als de meeste mensen, en dat ze op het gebied van persoonlijkheid en lichaamsbewustzijn vergeleken kunnen worden met kinderen. Deze simplistische benadering kan sociale en psychische problemen veroorzaken voor mensen met een verstandelijke beperking, die vaak beperkt worden in seksuele voorlichting, evenals emotionele en relationele aspecten [20].

Hierdoor wordt er vaak een paternalistische aanpak gehanteerd bij mensen met een verstandelijke beperking, waarbij hun seksualiteit wordt beperkt en niet wordt erkend als zijnde expressief in verschillende vormen die verder gaan dan alleen seksuele relaties. Deze overbescherming belemmert de bewustwording en groei van seksualiteit bij deze individuen [21, 22].

Het heroverwegen van beleid met betrekking tot handicaps en de seksuele sfeer zou nuttig kunnen zijn om tegenstellingen aan te pakken die de persoon met een verstandelijke beperking nog steeds identificeren als iemand zonder seksuele interesse, hyperseksueel, niet geïnteresseerd in emotionele relaties, of niet in staat om hun eigen verlangens te herkennen [23].

Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak afhankelijk van ouders of verzorgers, zelfs op volwassen leeftijd, en hebben moeite om sociale relaties, vriendschappen en emotionele banden aan te gaan [24]. Onderzoek op het gebied van seksualiteit in de relatie tussen ouders en tieners met een verstandelijke beperking heeft aangetoond dat veel van deze gezinnen moeilijkheden ervaren bij het bespreken van onderwerpen die verband houden met seksuele en emotionele opvoeding [25, 26].

Met name bij personen met een autismespectrumstoornis (ASS) is het belangrijk om te beseffen dat zij specifieke behoeften hebben op het gebied van seksuele voorlichting, die verschillen van andere mensen met een verstandelijke beperking [27]. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de seksuele verlangens van mensen met ASS in wezen vergelijkbaar zijn met die van niet-autistische volwassenen [28]. Bijvoorbeeld, een studie onder tieners tussen 15 en 18 jaar oud benadrukte dat het seksuele gedrag van tieners met een hoogfunctionerend autisme vergelijkbaar is met dat van de algemene bevolking. Het resultaat toonde aan dat 94% van de tieners met ASS seksueel gedrag vertoonde, wat aangeeft dat er aanzienlijke overeenkomsten zijn met niet-autistische individuen [29].

Desondanks worden de interpersoonlijke relaties van deze individuen beperkt door communicatieve moeilijkheden die kenmerkend zijn voor mensen met ASS, evenals beperkte kansen om andere mensen te ontmoeten [30, 31]. Ze krijgen ook vaak onvoldoende seksuele voorlichting, zowel vanuit de samenleving als binnen het gezin [32, 33]. Vooral tijdens de tienerjaren en op volwassen leeftijd begrijpen en communiceren deze personen vaak onvoldoende hun behoeften, verlangens en de werking van hun lichaam, en zijn ze zich ook niet bewust van hun rechten en de beschikbare middelen voor seksuele en reproductieve gezondheid [34].

Gezien deze uitdagingen is het dringend noodzakelijk om de rol van seksuele assistentie te heroverwegen. Seksuele assistentie verwijst naar een begeleidingsdienst voor mensen met een handicap, waarbij educatieve en ondersteunende diensten worden geboden om te voldoen aan de sensuele of seksuele behoeften van cliënten, rekening houdend met hun specifieke handicaps [35]. Helaas bevindt de rol van de seksuele assistent zich vaak in een controversiële situatie, waarbij het in veel landen wordt geassocieerd met prostitutie en daarom verboden is [36]. Het is belangrijk om op te merken dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen prostitutie en seksuele assistentie, en dat er in veel landen bewegingen zijn ontstaan die pleiten voor de erkenning van deze rol [37].

De seksuele assistent is professioneel verplicht om een opleiding te volgen waarin zij grondige kennis van verschillende handicaps verwerven en leren omgaan met de specifieke moeilijkheden die elke handicap met zich meebrengt [38]. Bovendien werkt de seksuele assistent in de meeste gevallen onder toezicht van een derde partij, zoals een therapeut [39].

Vanuit een perspectief dat de seksuele assistentie beschouwt als een uiterst waardevol beroep voor het doorbreken van taboes rondom de seksualiteit van mensen met een beperking en voor het verstrekken van adequate seksuele voorlichting, vooral aan personen met ASS, kan geconcludeerd worden dat het verkennen van erotiek en genegenheid een belangrijk aspect is om het lichaam te begrijpen en een vrij en bewust seksueel leven te leiden. Deze verkenningen kunnen ook profiteren van specifieke en opkomende technologieën, zoals het gebruik van seksrobots, waar steeds meer mensen in de nabije toekomst bij betrokken kunnen worden [39].

Seksrobots
Een seksrobot kan worden omschreven als een kunstmatig middel dat is ontworpen voor seksuele of recreatieve doeleinden. Om hun fysieke verschijning te begrijpen, is het belangrijk om de definitie van John Danaher te bespreken, waarin hij drie essentiële kenmerken benadrukt om ze te definiëren: ten eerste moet een seksrobot een lichaam hebben dat lijkt op dat van een mens; ten tweede moet het menselijk gedrag en bewegingen kunnen simuleren; en ten derde moet het beschikken over een relatief geavanceerd kunstmatige intelligentiesysteem [40]. Het bezit van deze drie factoren onderscheidt een seksrobot van gewone seksspeeltjes en vooral van sekspoppen.

Vanuit dit perspectief zijn er op de huidige markt slechts enkele prototypen die aan deze criteria voldoen. De eerste seksrobot kwam chronologisch gezien in 2010 op de markt tijdens de AVN Adult Entertainment Expo in Las Vegas. Het bedrijf True Companion, vertegenwoordigd door Douglas Hines, presenteerde hun prototype genaamd Roxxxy. Deze robot had een mensachtig lichaam bedekt met synthetisch leer, kon zijn naam kennen, spreken en luisteren naar gesprekspartners. Het uiterlijk van Roxxxy kon naar wens worden aangepast. Hoewel de lancering van Roxxxy aanvankelijk succesvol leek en het bedrijf ongeveer 4.000 voorbestellingen ontving, lijkt het erop dat deze seksrobot nooit echt op grote schaal werd verhandeld, en velen twijfelen aan de daadwerkelijke productie ervan.

Een bedrijf dat momenteel op de markt aanwezig is en een pionier in de sector, is Abyss Creation, opgericht door beeldhouwer Mattew McMullen. In 2017 werd de eerste seksrobot van Abyss Creation gelanceerd onder de naam Real Doll X, met de introductie van Harmony. Deze nieuwe seksrobot heeft zichzelf gepositioneerd als uniek in zijn soort. Dankzij de XMode Harmony-software kan de robot zijn hoofd draaien, gezichtsuitdrukkingen nabootsen door middel van oog-, wenkbrauw- en lipbewegingen, en echte gesprekken voeren. Real Doll X kan ook volledig worden gepersonaliseerd, zowel qua gezichtskenmerken als lichaamsbouw. Het beschikt over technologie waarmee het lichaam een temperatuur vergelijkbaar met die van mensen kan hebben, en dankzij verschillende sensoren door het hele lichaam kan het reageren wanneer het wordt aangeraakt. Een van de meest revolutionaire functies is ook de mogelijkheid om de sexbot te koppelen aan een app, zodat gebruikers de gewenste persoonlijkheid kunnen toewijzen, kunnen kiezen uit vier verschillende stemmen en een avatar kunnen maken.

Voor- en nadelen
De toenemende ontwikkeling van robots die steeds meer intimiteit met mensen aangaan, heeft geleid tot uiteenlopende standpunten in de literatuur, zowel over hun voordelen als over hun morele rechtvaardiging (Figuur 1). Een prominent voorstander van de verspreiding van seksrobots is Levy, een expert op het gebied van kunstmatige intelligentie. Hij voorspelt dat mensen over enkele decennia robots als aantrekkelijke partners zullen zien, vanwege hun toenemende talenten en vaardigheden [41]. Levy is optimistisch over de verspreiding van deze robots en stelt dat ze mogelijk meerdere voordelen kunnen hebben, zoals het verminderen van tienerzwangerschappen, het beperken van de verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen en het aanpakken van pedofilie. Hij concludeert dat in 2050 biologische en kunstmatige wezens niet langer strikt van elkaar te onderscheiden zullen zijn, en dat deze robots in staat zullen zijn om aan zowel seksuele als emotionele behoeften te voldoen.

In dezelfde lijn van denken is McArthur, die de kwestie van privacy analyseert met betrekking tot relaties met robots in de context van intimiteit zonder directe schade aan andere mensen. Hoewel privacy belangrijk is, moeten individuele rechten in overeenstemming worden gebracht met de impact van seksrobots op de samenleving. McArthur benadrukt ook het belang van morele overwegingen, aangezien de opvattingen over moraliteit soms conflicteren met het respecteren van privacy. Hij concludeert dat de verspreiding van seksrobots moet worden beschermd door het recht op privacy en actief moet worden gestimuleerd om het sociale stigma te doorbreken.

Niettemin zijn er auteurs zoals Richardson, oprichter van de Campaign Against Sex Robots (CASR), die het idee van seksrobots sterk afwijzen vanwege de objectivering van vrouwen en de mogelijke toename van ongelijkheid [42]. Richardson vergelijkt seksrobots met de exploitatie van prostitutie en stelt dat de verspreiding van deze technologieën een verlies aan empathie voor vrouwen zou betekenen, waarbij ze geobjectiveerd en ontmenselijkt worden. Sullins merkt op dat seksrobots bijdragen aan een stereotype en overdreven beeld van het vrouwelijk lichaam, waardoor het volledig vervormd wordt [43].

Een andere complexe kwestie is het gebrek aan consensus, zoals benadrukt door Gutiu [44]. Ze wijst op de bestaande machtsongelijkheden tussen mannen en vrouwen in de samenleving, die worden versterkt door de creatie van vrouwelijke seksrobots. Deze technologieën vermijden de noodzaak van toestemming en repliceren daarmee seksuele slavernij van vrouwen. Het is ook belangrijk op te merken dat er momenteel geen mannelijke seksrobots op de markt zijn. Om deze reden richt de literatuur die zich tegen de introductie van deze robots in onze samenleving verzet zich voornamelijk op het sterk stereotiepe en geseksualiseerde beeld van vrouwen.

Onderzoeken hebben aangetoond dat de markt voor seksrobots vrijwel uitsluitend gericht is op mannelijke consumenten [45, 46, 47].

Bovendien heeft onze samenleving vaak een beperkte kijk op vrouwelijke seksualiteit en beperkt deze tot het voortplantingsaspect. Een onderzoek naar seksueel expliciete media (SEM) [48] toonde aan dat de manier waarop seksrobots worden ontworpen en gepromoot, onrealistische schoonheidsnormen en seksuele prestaties bevordert, wat angsten en zorgen bij vrouwen kan veroorzaken. Het zou waardevol kunnen zijn om seksrobots te produceren en voor te stellen die zijn ontworpen met een sterkere focus op vrouwen. Het verlaten van de stereotypen die onze samenleving beïnvloeden en het toepassen van een echt inclusieve benadering bij het ontwerpen van seksrobots zou de markt kunnen veranderen door verschillende individuen op te nemen.

Aangezien we in dit artikel niet van plan zijn om een van de eerder genoemde standpunten volledig in te nemen, is het noodzakelijk om onderzoek naar seksrobots kritisch te benaderen, zonder de productie van dergelijke robots te demoniseren of volledig te prijzen. We moeten zowel de kritieke als positieve aspecten van seksrobots onderzoeken. Deze reflecties zijn nodig om mogelijke negatieve gevolgen, zoals toename van geweld of gebruikers die zich geïsoleerd en vervreemd voelen, te identificeren en te proberen te voorkomen. Zolang er altijd wederzijdse toestemming is, is er geen reden om bepaalde seksuele voorkeuren of praktijken moreel superieur, toelaatbaar of beter te achten dan andere. We moeten ons dus afvragen waarom geslachtsgemeenschap met een robot niet zou worden toegestaan.

Toepassing van seksrobots in de gezondheidszorg voor volwassenen met autisme
Meer aanwijzingen en voorstellen voor implementatie worden ook geboden door Balistreri, die een diepgaande analyse presenteert van verschillende standpunten over seksrobots en pleit voor een brede introductie van deze artefacten in onze huizen, niet alleen als seksuele partners maar ook als therapeutische ondersteuning [49]. Om de wijdverspreide terughoudendheid ten aanzien van seksrobots weg te nemen, is het in de eerste plaats noodzakelijk om vooroordelen over de morele rechtvaardiging van bepaalde seksuele voorkeuren uit de weg te ruimen. Het is uiteraard onaanvaardbaar om seks te hebben met iemand zonder hun toestemming, net zoals elke andere vorm van geweld. Maar vanuit een ander perspectief moet seks tussen wederzijds instemmende mensen worden geaccepteerd, zelfs als hun seksuele smaak niet door iedereen begrepen kan worden of zelfs als excentriek of afstotend wordt beschouwd. Daarom zou het hebben van een seksuele relatie met een robot voor sommige mensen misschien extravagant lijken, maar dat zou niet veroordeeld moeten worden.

Hoewel het nog niet empirisch is gebruikt of bestudeerd, zijn seksrobots voorgesteld als ondersteuning op het gebied van gezondheidszorg voor kwetsbare groepen, zoals ouderen die vaak worden uitgesloten en gemarginaliseerd op het gebied van seksualiteit [50], en voor mensen die te maken hebben met opkomende ziekten of handicaps.

In dit perspectief kan het interessant zijn om seksrobots in te zetten voor seksuele educatie en psycho-emotionele ondersteuning bij mensen met autismespectrumstoornissen (ASS).

Het gebruik van robotica in de zorg is niet nieuw; in feite richt sociaal ondersteunende robotica (SAR) zich op robotagenten die zijn uitgerust met de nodige vaardigheden om op een sociale manier met mensen om te gaan, zoals de term “sociaal” suggereert. Hierdoor kunnen ze zorg bieden aan mensen met speciale behoeften vanwege hun leeftijd [51], opkomende ziekten of handicaps [52]. Het is dus een onderzoeksgebied dat gericht is op het verlenen van gezondheidszorg op zowel fysiek als mentaal gebied door middel van sociale interactie, het ondersteunen van revalidatie of het bieden van psychologische ondersteuning. Wat betreft autismespectrumstoornissen, deze aandoeningen beïnvloeden vaardigheden zoals communicatie, leren, verbeeldingskracht en interactie met anderen, waardoor individuen soms geïsoleerd raken van hun sociale omgeving. Om deze reden ervaren mensen met autisme vaak moeilijkheden in relaties, zowel in verbale als non-verbale communicatie, en hebben ze de neiging om samen met hun gesprekspartners de voorkeur te geven aan eenvoudige, herhalende en zeer voorspelbare gedragspatronen. Veel onderzoekers hebben zelfs aangetoond dat robots een zeer nuttig therapeutisch instrument kunnen zijn voor mensen met autisme, waarbij ze profiteren van gestructureerde interacties tussen individuen en robots [53]. Om beter aan de therapeutische behoeften van deze individuen te kunnen voldoen, werd gedacht dat het noodzakelijk was om een zeer veilige en voorspelbare interactieomgeving te creëren, waarin robots spontane interactieve activiteiten kunnen bevorderen. Belangrijke aandachtspunten in dergelijke scenario’s zijn het stimuleren van interactie, het vasthouden van de aandacht en het omgaan met stereotiep gedrag [54].

Binnen dit toepassingsgebied zou het positief kunnen zijn om seksrobots in te zetten als therapeutische ondersteuning, onder begeleiding van professionals zoals psychologen of therapeuten, om seksuele en emotionele ontwikkeling te bevorderen bij mensen met autisme. Hoewel er nog geen robotplatforms specifiek gericht op seksualiteit zijn gebruikt, valt het model van Abyss Creations’ RealDoll X op vanwege zijn functionaliteit en uitvoeringskwaliteit. Met kunstmatige intelligentie die complexe gesprekken kan voeren, zich kan aanpassen aan gebruikers en kan leren van hun ervaringen, kunnen seksrobots niet alleen gunstig zijn voor het verkennen van erotische handelingen, maar ook voor het stimuleren van de emotioneel-sentimentele dimensie die vaak ontbreekt bij mensen met autisme. Dankzij hun functies kunnen deze seksrobots mogelijk worden ingezet voor een traject dat begint met seksuele educatie en later de ontdekking van de persoonlijke seksualiteit bevordert door een dieper begrip van het eigen lichaam en de sensaties die men kan ervaren.

Bovendien leven mensen met autisme, zoals eerder uitgelegd, vaak in een sociale omgeving waar interpersoonlijke relaties beperkt zijn, wat tot isolement kan leiden. Daarnaast moeten ook de uitdagingen van ouders of verzorgers worden erkend, omdat zij vaak niet voorbereid zijn op de veranderingen die zich voordoen tijdens de puberteit en de volwassenheid van iemand met autisme. Deze behoeften gaan niet alleen over seksualiteit, maar omvatten vaak ook verlangens naar emotionele en sentimentele relaties. Het vervullen van deze behoeften beperkt zich daarom niet tot puur mechanische seksuele handelingen, maar omvat een breed scala aan aspecten. Sociale interactie met een seksrobot kan daarom dienen als een stimulans voor seksuele educatie die theoretische aspecten van seksualiteit, affectie en erotiek behandelt, en tegelijkertijd gericht is op het bevorderen van communicatie tussen mensen met autisme en mogelijke relaties met anderen. Vanuit dit perspectief kunnen robots in de eerste plaats worden gezien als leerkrachten die individuen helpen om zichzelf en anderen beter te begrijpen.

Conclusie
Het gebruik van seksrobots in de zorg bevindt zich nog in een vroeg stadium. Niettemin is het onmiskenbaar dat het waarborgen van de kwaliteit van leven van mensen met een stoornis in het autistisch spectrum inhoudt dat al hun nodige rechten worden gewaarborgd, inclusief die met betrekking tot seksualiteit. In dit artikel hebben we besproken hoe seksrobots mogelijk voordelen kunnen bieden in het leven van mensen met ASS, met name op het gebied van seksuele en psycho-emotionele educatie onder toezicht van een specialist.

Uiteraard kunnen we niet ontkennen dat nieuwe technologieën, vooral diegene die onze intimiteit raken, diepgaande ethische en morele overwegingen met zich meebrengen. Bij de introductie van dergelijke technologieën moeten we altijd zorgvuldig rekening houden met de diepgaande gevolgen die ze kunnen hebben op ons leven.

Bronnen

Senato Della Repubblica. Available online: https://www.senato.it/bgt/pdf/s1279cnv2.pdf (accessed on 10 October 2022).
Di Santo, S.G.; Colombo, M.; Silvaggi, M.; Gammino, G.R.; Fava, V.; Malandrino, C.; Nanini, C.; Rossetto, C.; Simone, S.; Eleuteri, S. The Sexual and Parenting Rights of People with Physical and Psychical Disabilities: Attitudes of Italians and Socio-Demographic Factors Involved in Recognition and Denial. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 1017. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Shakespeare, T. Disability Rights and Wrongs. Scand. J. Disabil. Res. 2007, 9, 278–281. [Google Scholar]
Oliver, M. Social Work with Disabled People; Palgrave: London, UK, 1983. [Google Scholar]
Abberley, P. The Concept of Oppression and the Development of a Social Theory. Disabil. Handicap. Soc. 1987, 2, 5–19. [Google Scholar] [CrossRef]
Oliver, M. The Politics of Disablement; Palgrave: London, UK, 1990. [Google Scholar]
Barton, L. Disability, Politics and the Struggle for Change; Routledge: London, UK, 2001. [Google Scholar]
Goodley, D. Disability Studies: An Interdisciplinary Introduction, 2nd ed.; Sage Publication Ltd.: London, UK, 2016. [Google Scholar]
Booth, T.; Booth, W. Parenting under Pressure: Mothers and Fathers with Learning Difficulties; Open University Press: Buckingam, UK, 1994. [Google Scholar]
Booth, T.; Booth, W. Growing Up with Parents Who Have Learning Difficulties; Routledge: London, UK, 1998. [Google Scholar]
Siminski, P. Patterns of disability and norms of participation through the life course: Empirical support for a social model of disability. Disabil. Soc. 2003, 18, 707–718. [Google Scholar] [CrossRef]
Shuttleworth, R.; Sanders, T. Sex and Disability: Politics, Identity and Access; The Disability Press: Leeds, UK, 2010. [Google Scholar]
Neufeld, J.; Klingbeil, F.; Bryen, D.; Silverman, B.; Thomas, A. Adolescent sexuality and disability. Phys. Med. Rehabil. Clin. 2002, 13, 857–873. [Google Scholar] [CrossRef]
Shakespeare, T. Disabled Sexuality: Toward Rights and Recognition. Sex. Disabil. 2000, 18, 159–166. [Google Scholar] [CrossRef]
Wilkerson, A. Disability, Sex Radicalism, and Political Agency. NWSA J. 2002, 14, 33–57. [Google Scholar] [CrossRef]
Disability Now. Results of Time to Talk Sex Survey; Disability Now: London, UK, 2005. [Google Scholar]
Seidman, S. Constructing Sex as a Domain of Pleasure and Self-expression: Sexual Ideology in the Sixties. Theory Cult. Soc. 1989, 6, 293–315. [Google Scholar] [CrossRef]
Noonan, A.; Gomez, M.T. Who’s Missing? Awareness of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People with Intellectual Disability. Sex. Disabil. 2011, 29, 175–180. [Google Scholar] [CrossRef]
Bruess, C.; Schroeder, E. Sexuality Education Theory and Practice, 6th ed.; Jones & Bartlett Learning: Burlington, MA, USA, 2013. [Google Scholar]
Murphy, N.A.; Elias, E.R. Sexuality of Children and Adolescents with Developmental Disabilities. Pediatrics 2006, 118, 398–403. [Google Scholar] [CrossRef][Green Version]
Gill, M. Already Doing It: Intellectual Disability and Sexual Agency; University of Minnesota Press: Minneapolis, MN, USA, 2015. [Google Scholar]
Hollomotz, A. Learning Difficulties and Sexual Vulnerability: A Social Approach; Jessica Kingsley Publishers: London, UK, 2011. [Google Scholar]
Milligan, M.S.; Neufeldt, A.H. The Myth of Asexuality: A Survey of Social and Empirical Evidence. Sex. Disabil. 2001, 19, 91–109. [Google Scholar] [CrossRef]
Forster, S. Stop Asking, Hands down, Shoosh: Social Restraint in the Name of Appropriateness? In Proceedings of the ASID Conference 50th Annual, Melbourne, FL, USA, 11–13 November 2015. [Google Scholar]
Swango-Wilson, A. Caregiver Perceptions and Implications for Sex Education for Individuals with Intellectual and Developmental Disabilities. Sex. Disabil. 2008, 26, 167–174. [Google Scholar] [CrossRef]
Pownall, J.D.; Jahoda, A.; Hastings, R.P. Sexuality and Sex Education of Adolescents with Intellectual Disability: Mothers’ Attitudes, Experiences, and Support Needs. Intellect. Dev. Disabil. 2012, 50, 140–154. [Google Scholar] [CrossRef][Green Version]
Howlin, P. Autism: Preparing for Adulthood; Routledge: London, UK; New York, NY, USA, 1997. [Google Scholar]
Hénault, I.; Attwood, T. The sexual profle of adults with Asperger’s syndrome: The need for support. In Asperger’s Syndrome and Sexuality: From Adolescence through Adulthood; Jessica Kingsley Publishers: London, UK, 2006; pp. 183–192. [Google Scholar]
Dewinter, J.; Vermeiren, R.; Vanwesenbeeck, I.; Lobbestael, J.; Van Nieuwenhuizen, C. Sexuality in Adolescent Boys with Autism Spectrum Disorder: Self-reported Behaviours and Attitudes. J. Autism Dev. Disord. 2015, 45, 731–741. [Google Scholar] [CrossRef]
Dewinter, J.; De Graaf, H.; Begeer, S. Sexual Orientation, Gender Identity, and Romantic Relationships in Adolescents and Adults with Autism Spectrum Disorder. J. Autism Dev. Disord. 2017, 47, 2927–2934. [Google Scholar] [CrossRef][Green Version]
Schöttle, D.; Briken, P.; Tüscher, O.; Turner, D. Sexuality in autism: Hypersexual and paraphilic behavior in women and men with high-functioning autism spectrum disorder. Dialogues Clin. Neurosci. 2017, 19, 381–393. [Google Scholar] [CrossRef]
Brown-Lavoie, S.M.; Viecili, M.A.; Weiss, J.A. Sexual Knowledge and Victimization in Adults with Autism Spectrum Disorders. J. Autism Dev. Disord. 2014, 44, 2185–2196. [Google Scholar] [CrossRef][Green Version]
Ballan, M.S. Parental Perspectives of Communication about Sexuality in Families of Children with Autism Spectrum Disorders. J. Autism Dev. Disord. 2012, 42, 676–684. [Google Scholar] [CrossRef]
Solomon, D.; Pantalone, D.W.; Faja, S. Autism and Adult Sex Education: A Literature Review Using the Information–Motivation–Behavioral Skills Framework. Sex. Disabil. 2019, 37, 339–351. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Morales, E.; Quattrini, F.; Auger, C.; Gauthier, V. What Sexual Assistants Want and Need: Creating a Toolkit and New Solutions to Help Them Better Perform Their Work with Individuals with Disabilities. Sex. Disabil. 2020, 38, 19–29. [Google Scholar] [CrossRef]
Geymonat, G.G. Disability Rights Meet Sex Workers’ Rights: The Making of Sexual Assistance in Europe. Sex. Res. Soc. Policy 2019, 16, 214–226. [Google Scholar] [CrossRef]
Gammino, G.R.; Faccio, E.; Cipolletta, S. Sexual Assistance in Italy: An Explorative Study on the Opinions of People with Disabilities and Would-Be Assistants. Sex. Disabil. 2016, 34, 157–170. [Google Scholar] [CrossRef]
Casalini, B. Disabilità, Immaginazione e Cittadinanza Sessuale. Ethics Politics 2013, XV, 301–320. [Google Scholar]
Calabrò, R.S.; Pioggia, G.; Contrada, M.; Cerasa, A. Sexual Coach in High-Functioning Autism: A Growing Need. Brain Sci. 2022, 12, 964. [Google Scholar] [CrossRef]
Levy, D. Love and Sex with Robots: The Evolution of Human-Robot Relationships; Gerald Duckworth & Co., Ltd.: London, UK, 2009. [Google Scholar]
Danaher, J.; McArthur, N. Robot Sex: Social and Ethical Implications; MIT Press: Boston, MA, USA, 2017. [Google Scholar]
Richardson, K. The asymmetrical‘relationship’ parallels between prostitution and the development of sex robots. Acm Sigcas Comput. Soc. 2016, 45, 290–293. [Google Scholar] [CrossRef]
Richardson, K. Sex robot matters: Slavery, the prostituted, and the rights of machines. IEEE Technol. Soc. Mag. 2016, 35, 46–53. [Google Scholar] [CrossRef]
Gutiu, S. The roboticization of consent. In Robot Law; Edward Elgar Publishing: Cheltenham, UK, 2016; pp. 186–212. [Google Scholar]
Szczuka, J.M.; Krämer, N.C. Influences on the intention to buy a sex robot. In International Conference on Love and Sex with Robots; Springer: Cham, Switzerland, 2016; pp. 72–83. [Google Scholar]
Szczuka, J.M.; Krämer, N.C. Not Only the Lonely—How Men Explicitly and Implicitly Evaluate the Attractiveness of Sex Robots in Comparison to the Attractiveness of Women, and Personal Characteristics Influencing This Evaluation. Multimodal Technol. Interact. 2017, 1, 3. [Google Scholar] [CrossRef][Green Version]
Brandon, M.; Shlykova, N.; Morgentaler, A. Curiosity and other attitudes towards sex robots: Results of an online survey. J. Futur. Robot Life 2022, 3, 3–16. [Google Scholar] [CrossRef]
Oleksy, T.; Wnuk, A. Do women perceive sex robots as threatening? The role of political views and presenting the robot as a female-vs male-friendly product. Comput. Hum. Behav. 2021, 117, 106664. [Google Scholar] [CrossRef]
Balistreri, M.; Zara, G. Sex Robot: L’amore al Tempo Delle Macchine; Fandango: Roma, Italy, 2018. [Google Scholar]
Jecker, N.S. Nothing to be ashamed of: Sex robots for older adults with disabilities. J. Med. Ethics 2021, 47, 26–32. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Wada, K.; Shibata, T.; Musha, T.; Kimura, S. Robot therapy for elders affected by dementia. IEEE Eng. Med. Biol. Mag. 2008, 27, 53–60. [Google Scholar] [CrossRef]
Feil-Seifer, D.; Mataric, M.J. Defining socially assistive robotics. In Proceedings of the 9th International Conference on Rehabilitation Robotics, Chicago, IL, USA, 28 June–1 July 2005; pp. 465–468. [Google Scholar]
Scassellati, B.; Admoni, H.; Matarić, M.J. Robots for use in autism research. Annu. Rev. Biomed. Eng. 2012, 14, 275–294. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed][Green Version]
Pennisi, P.; Tonacci, A.; Tartarisco, G.; Billeci, L.; Ruta, L.; Gangemi, S.; Pioggia, G. Autism and social robotics: A systematic review. Autism Res. 2016, 9, 165–183. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
Pasciuto F, Cava A, Falzone A. The Potential Use of Sex Robots in Adults with Autistic Spectrum Disorders: A Theoretical Framework. Brain Sci. 2023 Jun 15;13(6):954. doi: 10.3390/brainsci13060954. PMID: 37371432; PMCID: PMC10296312.
Gebruikersavatar
EgoSum
Geregistreerde gebruiker
Berichten: 276
Lid geworden op: 07 mei 2023 14:24
1e diagnose: Autisme

Re: Het gebruik van seksrobots door volwassenen met beperkingen

Ongelezen bericht door EgoSum »

Geef het nog tien jaar, dan maken ze robots die fysiek bijna niet van een mens te onderscheiden zijn, en misschien ook een zo geavanceerde AI bezitten dat interactie met de AI interessanter is dan met een medemens.
Naast een oplossing voor mensen met een beperking zal ook een aanzienlijk deel van de (vooral mannelijke) bevolking een sexrobot in huis willen.
Gebruikersavatar
Admin
Beheerder
Berichten: 2057
Lid geworden op: 04 jun 2022 13:59
Locatie: Amersfoort
1e diagnose: Autisme
Contacteer:

Re: Het gebruik van seksrobots door volwassenen met beperkingen

Ongelezen bericht door Admin »

Het houdt wel de bevolkingsgroei wat tegen. Tenzij die seksrobots zó geavanceerd worden dat ze ook echt zwanger kunnen raken.

Wat zou het voor nageslacht opleveren? :)
MARCDC
Geregistreerde gebruiker
Berichten: 426
Lid geworden op: 09 jul 2022 12:08
1e diagnose: Autisme

Re: Het gebruik van seksrobots door volwassenen met beperkingen

Ongelezen bericht door MARCDC »

Afbeelding

en ik koop er voor mijn vrouw ook één!
Gebruikersavatar
EgoSum
Geregistreerde gebruiker
Berichten: 276
Lid geworden op: 07 mei 2023 14:24
1e diagnose: Autisme

Re: Het gebruik van seksrobots door volwassenen met beperkingen

Ongelezen bericht door EgoSum »

MARCDC schreef: 02 sep 2023 21:22 Afbeelding

en ik koop er voor mijn vrouw ook één!
:lol:

Ik voor mezelf :mrgreen:
Plaats reactie